ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : دکتر سید محمود فاطمی عقدا، حدیث عاشوری
پدیده روانگرایی از جمله حوادثی است که بر اثر زلزله عموما در یک توده خاک سست و اشباع به خصوص خاک ماسه ای و در مواقعی نیز در خاکهای ریزدانه رخ می دهد .پدیده روانگرایی باعث آسیب به سازه های روی خاک می شود، بنابراین ارزیابی پتانسیل روانگرایی ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک های دانه ای در تحقیق ها و پروژه های گذشته به وفور انجام شده است و نتیجه گیری شده است که خاک ماسه ای بد دانه بندی شده بیشترین احتمال وقوع روانگرایی رادارد، بنابراین برای نوآوری در کار، در این تحقیق ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک های ریزدانه غیر ماسه ای انجام گردید. برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی نیاز به حفر گمانه و انجام آزمایشات متعدد و صرف زمان و هزینه بسیاری است.، بنابراین برای کاهش در هزینه ها و صرفه جویی در زمان از روش هایی مانند پیش بینی روانگرایی با استفاده از مجموعه اطلاعات موجود و روش شبکه عصبی استفاده میشود. دراین تحقیق ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ریزدانه غیرماسه ای حاشیه دریای خزر (شهرستان رشت ولاهیجان) مورد بررسی قرار گرفت. این کار با استفاده از نرم افزارMATLAB و شبکه عصبی مصنوعی صورت گرفت. شبکه عصبی مصنوعی با اطلاعات گمانه های حاشیه دریای خزر مناطقی که در زلزله سال1369 منجیل دچار روانگرایی شده اند، مورد آموزش و آزمایش قرار گرفت و در پایان با استفاده از اطلاعاتی که در مرحله آموزش استفاده نشده است کارایی شبکه سنجیده شد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : دکتر غلامحسین کرمی
به دلیل کمبود جهانی آب و نگرانی کشورها برای تامین آب مورد نیازشان، توجه خاصی به بهره¬برداری از آبهای سطحی مرزی شده است. نگاهی به پیشینه تاریخی جدال و مناقشات کشورهای همسایه بر سر آبهای مرزی نشان می¬دهد که چندین دهه قبل کشورهای کم آب به فکر آینده بوده و بحران آب را جدی گرفته¬اند. در کشور ما نیز با دارا بودن رودخانه¬های پرآب مرزی، اقداماتی نظیر احداث سدهای مختلف بزرگ و کوچک برای جلوگیری از خروج رواناب¬های سطحی انجام شده است. هر چند که این اقدامات ناکافی بوده و نیاز به اقدامات جدی¬تر در این زمینه احساس می¬شود. به هر حال، در زمینه مهار آبهای سطحی مرزی کشور اقداماتی انجام شده یا در حال مطالعه و انجام می¬باشد. اما موضوع مهمی که، با اطمینان می¬توان گفت، تاکنون مورد توجه نبوده است خروج آبهای زیرزمینی از مناطق مرزی و حرکت آنها به سمت کشورهای همسایه بوده است. در این میان خروج آبهای کارستی که به لحاظ شرب کیفیت بسیار عالی دارند، اهمیت ویژه¬ای داشته و موضوعی است که نباید به سادگی نادیده گرفته شود. عدم بررسی و مطالعه این منابع آب زیرزمینی مرزی و بنابراین عدم اقدام جدی در کنترل آنها، سبب خروج حجم عظیمی از این ثروت خدادادی به خارج از کشور می گردد. با بررسی¬های اجمالی انجام شده ملاحظه می¬شود که مهمترین نواحی مرزی کشور، که به دلیل گرادیان هیدرولیکی بالای موجود در منطقه، وضعیت زمین¬شناسی و هم¬چنین بالا بودن نسبی میانگین بارش سالانه، حجم عظیمی از آبهای زیرزمینی به آن سوی مرزها زهکشی می¬شود، مرزهای ایران با عراق و ایران با ترکمنستان است. در نواحی که آبهای زیرزمینی به آن سوی مرزها به طور قابل توجهی زهکشی می¬شوند، طول این مرزها بالغ بر 1500 کیلومتر است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : فاطمه مهشادنیا، بهرام محقق، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، سعید عارفی پور، ادهم شفیعی و مونا پورحسین
مخاطرات محیطی نمونه ‏ای از تداخل زندگی بشری با محیط‏ زیست می ‏باشد. بخشی از خطر‏پذیری بالای هر منطقه از نتایج سیاست‏ های نادرست مدیریت منطقه ‏ای است که امکان مناسب جهت شناخت کافی از خطرات و خطر‏پذیری آن منطقه را فراهم ننموده است. با توجه به مفهوم آمایش‏ سرزمین که عبارت است از توزیع هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت‏ های اقتصادی در پهنه یک سرزمین نسبت به مجموع قابلیت‏ های (منابع طبیعی و انسانی) آن منطقه، مدل های آمایش خطر مدار می توانند با کاهش عدم قطعیت نتایج اقدامات پیش ‏بینی شده و همینطور رویکرد چند‏مخاطره ‏ای ضمن حفظ هماهنگی همه ‏جانبه در تخصیص منابع یک منطقه به تصمیم سازی جمعی و قانونمند بینجامند. در ایران بر‏خلاف چنین رویکردی، تمرکز برنامه ‏ریزان مکانی بر مخاطراتی همچون زلزله و سیل و ... به شکل مجزا بوده است. از طرفی نوپا بودن مباحث آمایش ‏سرزمین و هماهنگی اندک بین مسئولان منطقه‏ ای (استانی) سبب شد تا پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور به منظور افزایش ظرفیت مدیریت مکانی، خطر‏پذیری چند‏مخاطره ‏ای را در سطح ملی بررسی نماید. بر این اساس با تلفیق نقشه مخاطرات یکپارچه (زمین‏لرزه، سیل و خشکسالی) و معیارهای آسیب ‏پذیری خطرات (در معرض خطر بودن و ظرفیت مقابله)، شاخص خطر‏پذیری یکپارچه در سطح کشور بر پایه مدل اسپون اروپا محاسبه و در 8 دسته طبقه‏ بندی و ارائه گردید. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : 1. احمد نوربخش ، 2. علی فقیه ، 3. سعید داودی مقدم ،4.Timothy Kusky
در این مقاله یک روش آماری چند متغیره برای ارزیابی شاخص نسبی فعالیت زمین ساختی (IRTA) که برای بررسی تاثیر زمین ساخت فعال حاکم بر فرایندهای زمین ریختی و توسعه چشم اندازها بکار می رود، آزموده می شود. بر اساس خوشه بندی K-means، 6 اندیس زمین ریختی مربوط به حوضه (انتگرال هیپسومتری، فاکتور عدم تقارن حوضه، تراکم آبراهه، نسبت شکل حوضه، متوسط شیب محوری کانال و ناهمواری سطح) کلاس بندی می شوند و بیانگر مقاومت نسبی دگرشکلی فعالیت زمین ساختی بر روی ناهمواری و ریخت شناسی و فعالیت نسبی زمین ساختی در امتداد پهنه گسلی کازرون در کمربند کوهزایی زاگرس می باشند که به 3 پهنه نسبی فعالیت زمین ساختی کم، متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند. نتایج حاصله این امکان را فراهم میسازد تا مناطقی که دارای دگرشکلی مشابه می باشند بر اساس شاخص نسبی فعالیت زمین ساختی شناسایی و کلاس یندی گردند. بکارگیری پارامترهای زمین ریخت سنجی و همچنین (IRTA) و مقایسه با مشاهدات صحرایی منطقه نشان می دهد که تغییر در فعالیت های نسبی زمین ساختی بیشتر منطبق بر تغییر در ساز و کار پهنه ها گسلی شاخص در ناحیه مورد مطالعه می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : آزاده طیرانی ،محمود الماسیان، محسن پور کرمانی
میدانA یکی از میدان های بزرگ نفتی در فرو افتادگی دزفول در جنوب باختری ایران است. این میدان به صورت تاقدیسی طویل در راستای شمال باختری –جنوب خاوری با شیب زیادتر در یال جنوب باختری است. مخزن اصلی سازند آهکی آسماری دارای شکستگی های طبیعی فراوان است و پلانج های آن مخروطی و نوع گسل Fault bend fold بوده و دو گسله امتداد لغز یکی در شمال و دیگر در جنوب میدان را محدود می سازد.مخزن اصلی این میدان سازند آهکی آسماری به همراه شکستگی های فراوان است .ضخامت سنگ مخزن 335 متر ، حجم سنگ مخزن 50000 هکتومتر مکعب است، این مخزن از نوع اشباع بوده و دارای کلاهک گازی است .وزن مخصوص نفت 34 درجه. API می باشد.به منظور ازد یاد برداشت تزریق گاز در این میدان از سال 1375 با دبی 14/1 میلیون متر مکعب در روز آغاز شده است.اخیرا مشاهده گردیده که گاز تزریقی به جای اختلاط با نفت مستقیما وارد چاه تولیدی نفت شده و موجب افزایش گاز همراه نفت شده است، چرائی این پدیده چارچوب این تحقیق بوده است هر چند بررسی این موضوع در دو دیدگاه قابل بررسی می باشد اولا موضوع دینامیک سیالات مخزن، ثانیا از دیدگاه خواص استاتیک سنگ مخزن با بکارگیری بررسی های ژئوفیزیک و زمین شناسی است.چنانچه اشاره شد شکستگی های طبیعی عامل مهم افزایش تراوائی در مخزن آسماری این میدان بوده است. بنابر این چگونگی زایش ،طول ،عرض،عمق و بلاخره حجم شکستگی ها تطابق آنها با تئوری ها و نتایج روش های قبلا بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله موئید تاثیر زیاد حجم شکستگی ها بر پدیده میان شکنی گاز در مخزن آسماری میدان A شناخته شد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : ۱-لقمان نعیمی۲-عبدالناصر فضل نیا۳-حسین پیرخراطی۴-اوین ساربان زاده
به‌منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شرق شهرستان شاهین‌دژ، از پارامترهای هدایت الکتریکی، کلسیم، کلرور، منیزیم، سدیم، سولفات، و بی¬کربنات، TDSو SAR، استفاده گردید. تجزیه شیمیایی 11 نمونه آب از شبکه چاه‌های انتخابی موجود در منطقه موردمطالعه، در دو دوره شهریور89 و تیر90 صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده¬های کیفیت شیمیایی با استفاده از نمودارهای شولر و ویلکوکس، انجام شد. مطالعات نشان داده است که اکثر منابع آب ازنظر کشاورزی در طبقه C2S1 و C3S1 قرار دارند. بنابراین، کیفیت برای مصارف کشاورزی، مناسب تا قابل‌قبول است. علاوه بر این، آب برای شرب در این محدوده دارای سختی 119تا958است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : لقمان نعیمی ینگجه، عبدالناصر فضل نیا، حسین پیرخراطی، اوین ساربان زاده
به‌منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شرق شهرستان شاهین‌دژ، از پارامترهای هدایت الکتریکی، کلسیم، کلرور، منیزیم، سدیم، سولفات، و بی کربنات، TDSو SAR، استفاده گردید. تجزیه شیمیایی 11 نمونه آب از شبکه چاه‌های انتخابی موجود در منطقه موردمطالعه، در دو دوره شهریور89 و تیر90 صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده های کیفیت شیمیایی با استفاده از نمودارهای شولر و ویلکوکس، انجام شد. مطالعات نشان داده است که اکثر منابع آب ازنظر کشاورزی در طبقه C2S1 و C3S1 قرار دارند. بنابراین، کیفیت برای مصارف کشاورزی، مناسب تا قابل‌قبول است. علاوه بر این، آب برای شرب در این محدوده دارای سختی 119تا958است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مهرنوش حقیقت و سعید مهدوری
مدول تغییرشکل یکی از پارامترهای اساسی در تحلیل و طراحی سدهای بتنی دوقوسی است که می‌تواند از طریق انجام آزمون‌های برجا یا با استفاده از روابط تجربی که بر اساس طبقه‌بندی مهندسی توده سنگ و پارامترهای سنگ بکر پایه‌گذاری شده‌اند ارزیابی شود. پروژه عظیم انتقال آب به فلات مرکزی ایران شامل یک سد دوقوسی به ارتفاع 180 متر و یک تونل به طول 65 کیلومتر است که مدول تغییرشکل تکیه‌گاه‌های سد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. لذا ابتدا ساختگاه سد از نقطه نظر ژئومکانیکی بررسی شده است. سپس با استفاده از روش‌های تجربی مدول تغییرشکل برای هر یک از واحدهای سنگی موجود ارزیابی شده است. از میان این روش‌ها، روش هوک و براون بیشترین تطابق را با مدول ارزیابی شده بر اساس آزمون‌های برجا داشت. سپس نتایج 9 آزمون بارگذاری صفحه‌ای که در دو گالری اکتشافی در کوله‌های راست و چپ احداث شده با استفاده از روش پیشنهادی ISRM تحلیل و مدول تغییر شکل بارگذاری برای کوله‌های راست و چپ محاسبه شده است. نتایج تحلیل نشان داد که با افزایش عمق نصب اتساع‌سنج‌ها مدول تغییرشکل افزایش می‌یابد وحتی مقدار آن بیش از مدول الاستیک سنگ بکر می‌شود که علت این امر فرضیات ساده کننده‌ استفاده شده در روش پیشنهادی ISRM برای محاسبه تنش در عمق است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : امین دالوند، جلیل ایرانمنش، احمدجهانگیری، سیدیحیی صالحی لیسار
این مطالعه، به منظور ارزیابی مقادیر عناصر پرتوزا، با استفاده از سه گونه¬ی گلسنگ اپی¬فیتیک Flavoparmelia caperata (L.) Hale.، Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog. و Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. و با هدف معرفی گونه های شاخص آلودگی عناصر پرتوزا، برای نخستین بار در کشور، صورت گرفت. تعداد 18 نمونه گلسنگ با استفاده از دستگاه طیف سنج پرتوی گاما مجهز به آشکارساز ژرمانیم فوق حساس (HPGe)، مورد آنالیز قرارگرفت. نتایج نشان داد، که میانگین غلظت اکتیویته کل برای 226Ra، 232Th، 40K و 137Cs به ترتیب 8/1±8/25، 9/1±88/4، 6/9±5/251 و 17/0±19/6 بکرل در کیلوگرم و بصورت توالی40K > 226Ra > 137Cs > 232Th، می¬باشد. علاوه بر این، بیشترین میانگین غلظت اکتیویته 226Ra با مقدار Bq/kg 2/1±8/41 برای گونه¬ی F. caperata (L.) Hale. ، بیشترین میانگین غلظت اکتیویته 40K، 137Cs و 232Th به ترتیب با مقادیر Bq/kg 5/10±3/275، 25/0±39/8 و 1/1±22/5 برای گونه¬ی X. parietina (L.) Th. Fr. و نیزکمترین میانگین غلظت اکتیویته40K، 226Ra و 232Th برای گونه¬ی P. subrudecta (Nyl.) Krog. بدست آمد. بنابر این، گلسنگ F. caperata و X. parietina به ترتیب به عنوان شاخص های زیستی مناسب در ارزیابی و مانیتورینگ کمی آلودگی زیست محیطی 226Ra و 137Cs، برای ناحیه ای مشخص، معرفی می¬گردند. همچنین، وجود عناصر پرتوزا در نمونه های گلسنگ، تاییدی بر آلودگی منطقه مورد مطالعه و ورود آنها به چرخه¬¬ی بیوژئوشیمیایی است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مهشاد فولادی، سید حسن حجازی، واچیک هایراپطیان
ماسه سنگ های فرازنین برش چاهریسه واقع در شمال شرق اصفهان در محدوده سنگ های کوارتز آرنایت و ساب آرکوز قرار داده است. بنا بر مطالعات انجام شده این ماسه سنگ ها و کانی شناسی و خاموشی کوارتز ها و ژئوشیمی عناصر و جایگیری آن ها در نمودار ها می توان گفت این ماسه سنگ ها دارای دو منشاء سنگی ریولیت و مافیک بوده است. سنگ ریولیتی دچار چرخه مجدد رسوبی شده و هوازدگی شدید را پشت سر گذاشته است؛ همچنین منشا سنگی مافیک در بازه کوتاهی از زمان رسوبگذاری به حوزه وارد و رسوبگذاری شده است که شواهد هوازدگی متوسط تا زیاد روی سنگ مافیک براساس شواهد ژئوشیمی و پتروگرافی نشان از حمل و نقل کم تر این منبع رسوبی را دارد . ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : عبدالرضا صفری، محمدعلی برومند، عباس بحرودی
یکی از مؤلفه های پرکاربرد در مطالعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی تانسور گرادیان جاذبه است. تانسور گرادیان جاذبه در واقع مشتقات مرتبه ی دوم پتانسیل جاذبه ی زمین است. تانسور گرادیان جاذبه در مقایسه با داده های جاذبه نسبت به تغییرات جرمی زیر زمینی نزدیک به سطح حساس تر است. از این رو سیگنال گرادیان جاذبه در مقایسه با جاذبه بسیار سریع تر نسبت به فاصله تضعیف می شود. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش اختلاف فاصله به برآورد تانسور گرادیان جاذبه و با استفاده از ویژگی های خاص تانسور گرادیان جاذبه به برآورد مؤلفه¬های پرکاربردی مانند چگالی و خودپذیری مغناطیسی توده های زمین شناسی در منطقه ی فارس ساحلی پرداخته شود. ویژگی این روش برآورد چگالی و خودپذیری مغناطیسی در منطقه ای وسیع و با سرعت بالا و هزینه ی کم است. نتایج بدست آمده در این تحقیق با واقعیت های زمین شناسی موجود در منطقه همخوانی قابل توجهی را نشان می دهند، که این نتایج می توانند در اکتشافات مواد معدنی مورد استفاده قرار گیرند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : فرانک پورنوربخش -سعیده صحرایی
در این مطالعه، 60 نمونه سنگ کلیه، از بیماران مختلف بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران که از چند استان ایران مراجعه نموده اند، جمع آوری شده است. سنگها از طریق عمل جراحی برداشته شدند و هدف اصلی این مطالعه این است که سعی کنیم ترکیب کانی شناسی این سنگها را تعیین کنیم. سنگها با استفاده از تکنیک های مختلف بررسی شدند که مهمترین آنها استفاده از پراش اشعه ایکس به روش پودری ((XRD بود تا ترکیب کانی شناسی این سنگها تعیین شود. آزمایش میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) مورد استفاده قرار گرفت تا اشکال بلورین و ساختار کانی هایی که این سنگها را تشکیل میدهند، تعیین شود. به طور معمول یک سنگ کلیه شامل 95 درصد بخش کریستالی و 5 درصد اجزای ارگانیک مانند ماتریکس یا پروتئین می‏باشد. برخی از تکنیک هایی که معمولاً به کار می روند، برای دادن اطلاعات ساختاری در مولکول آب مناسب نیستند. مثلاً آنالیز شیمیایی، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و XRF نمی توانند خودشان به تنهایی تعیین کنند که آیا مولکول آب ساختاری است یا بینابینی، از سوی دیگر تکنیک پراش اشعه ایکس به روش پودری با پالایش داده ها میتواند جایگاه مولکول آب را تعیین کند و در نتیجه به تعیین فاز Ca2C2O4.XH2O موجود در سنگ کلیه، کمک کند و در نهایت این مقاله نشان میدهد که میتوان از پراش اشعه ایکس به روش پودر (XRD) به عنوان تکنیکی مناسب برای مطالعه ترکیب و دیاگرام فازی سنگ کلیه استفاده کرد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : کمال علمدار
روش تخمین موقعیت با استفاده از میدان کل همگن (Source Location Using Total Homogeneity, SLUTH) یکی از جدید ترین روش های تفسیری منابع مغناطیسی است. در این روش با استفاده از مقادیر میدان کل مغناطیسی در سطح برداشت و همچنین در سطوح ادامه فراسو و تنها با استفاده از مشتق مرتبه اول داده ها به تخمین عمق و شاخص ساختاری توده ها پرداخته می¬شود. مزیت اصلی این روش عدم حساسیت آن به برجستگی نویز و همچنین عدم نیاز به اطلاع از هندسه توده است. بلکه در این روش شاخص ساختاری توده که بیانگر هندسه توده مولد است برآورد می شود. در این مقاله این روش روی داده های مغناطیس هوایی چهارگوش شهربابک به کار برده شده است. کاربرد این روش منجر به شناسایی دایک های خطی (به عنوان منشإ کانی سازی منطقه) وبرآورد عمق آنها شده است. همچنین دوقطبی مغناطیسی شرقی منطقه نیز پدیده ای تقریبا عمیق تشخصی داده شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : گلرخ حافظیان- حمایت جمالی
کانسار مگنتیت-آپاتیت گزستان به عنوان یکی از کانسارهای تیپ کایرونا، در 78 کیلومتری شهرستان بافق، در بلوک بافق- پشت بادام، قرار دارد. یکی از کانی های اصلی در این کانسار آپاتیت می باشد که به صورت رگچه ای، رگه های نامنظم و بلورهای خود شکل در کانسنگ مگنتیت و سنگ میزبان مشاهده می گردد. زمین شیمی آپاتیت و رسم داده های بدست آمده بر روی نمودار مثلثی Cl-F-OH نشان می دهد که آپاتیت های منطقه گزستان غنی از فلوئور است. مقادیر عناصر کمیاب و نادر خاکی در آپاتیت های منتج شده از انواع مختلف ماگماها، تغییرات قابل توجهی را نشان می دهد. به کمک ترکیب زمین شیمی آپاتیت می توان اطلاعات ژئوشیمیایی ماگمای مولد آپاتیت را در تمامی مراحل تکامل ماگمایی بدست آورد. بدین ترتیب، ژئوشیمی آپاتیت، پتانسیل بالایی در تعیین منشا سیال سازنده آن دارد. محتوا و الگوی توزیع عناصر نادر خاکی کانی آپاتیت و مقدار بالای فلوئور و پایین کلر موجود در آن نشان می دهد که سیال سازنده کانی آپاتیت در کانسار گزستان در رابطه با ماگماتیسم کالک آلکالن می باشد و به ماگمای گرانیتوئید های پر آلومینوس تیپ I تعلق دارد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد شریفی، مهسا رخ بر، هاشم باقری
جیوه، فلز اصلی نرم، ارتباط قویی با مواد آلی طبیعی تشکیل می‌دهد. این رفتار در بعضی از جنبه‌های بیوژئوشیمی جیوه مؤثر تشخیص داده شده است. برای مثال، دریاچه‌های حاوی کربن آلی محلول (Doc) بالاتر، اغلب جیوه¬ی بیشتری دارند. در این تحقیق از جاذب نانولوله‌های کربنی چند دیواره برای پیش تغلیظ جیوه به روش استخراج فاز جامد قبل از اندازه‌گیری با دستگاه جریان تزریق جیوه استفاده شد. نانولوله‌های کربنی چند دیواره پس از خالص‌سازی، به وسیله نیتریک اسید غلیظ اکسید شدند و از آن‌ها به عنوان جاذب برای پیش تغلیظ جیوه استفاده شد. در این روش ابتدا در pH بهینه 2 جیوه موجود در نمونه به کمک لیگاند آمونیم پیرولیدین دی تیو کربامات (APDC) به کمپلکس APDC-Hg(II) تبدیل شد. پس از عبور این محلول از ستون، کمپلکس‌های جذب شده روی جاذب به وسیله 4 میلی‌لیتر نیتریک اسید در استون 3 مولار شویش شد. اثر عواملی مانند اثر pH، نوع و غلظت شوینده، حجم شوینده، غلظت لیگاند و اثر یون مزاحم روی بازیابی جیوه مورد بررسی قرار گرفت. حد تشخیص جیوه در شرایط بهینه برابر 19/0 نانوگرم بر میلی‌لیتر می‌باشد. فاکتور تغلیظ در این روش برابر 9/119 و انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای 8 اندازه‌گیری در غلظت 10 نانوگرم بر میلی‌لیتر جیوه، 9758/0 % می‌باشد. این داده‌ها نشان می‌دهند که نانولوله‌های کربنی از نظر تجزیه‌ای نتایج بهتری را دارا می‌باشند. این روش جهت اندازه‌گیری مقادیر ناچیز جیوه در چند نمونه آب مورد استفاده قرار گرفت. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مسلم مرادی1 ، امید اصغری2 ، غلامحسین نوروزی3 ، محمدعلی ریاحی4، رضا سکوتی
ناحیه مورد مطالعه میدان نفتی بلال در جنوب غرب ایران است. چاه‌های اکتشافی نشان از وجود نفت در لایه مخزنی عرب در این میدان دارد. یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در این میدان تخمین تخلخل و میزان حجم حفرات این لایه مخزنی است. بدین منظور و برای دستیابی به عدم قطعیت موجود در این تخمین‌ها ابتدا یک وارون‌سازی زمین‌آماری انجام شده و چندین مدل محتمل از مقاومت صوتی و تخلخل به صورت همزمان استخراج شده‌اند. وارون‌سازی زمین‌آماری با استنباط بیزی که با الگوریتم نمونه‌برداری مونت کارلوی زنجیر مارکوفی تلفیق شده است به خوبی داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی را با داده‌های چاه تلفیق کرده و مدل‌هایی سازگار با تمام داده‌های ورودی را ایجاد می‌کند. مدل‌های (تحقق‌های) چندگانه ایجاد شده، مدل‌های دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به مدل‌های حاصل از الگوریتم‌های وارون‌سازی قطعی است. این مدل‌های چندگانه جهت ارزیابی عدم قطعیت موجود در میزان حجم حفرات استفاده شده است. ابتدا میزان حجم حفرات برای لایه مخزنی عرب در تمام تحقق‌ها، با در نظر گرفتن خطوط تماس آب و نفت و نفت و گاز محاسبه شده و سپس به تحلیل آماری آن با استفاده از تابع توزیع احتمال پرداخته شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شیما رحیمی، مهدی ایران نژاد و اکبر مهدیلو
در این تحقیق، فلوتاسیون پیرولوزیت و کلسیت و امکان جدایش آنها از یکدیگر با فلوتاسیون کاتیونی و آنیونی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حداکثر بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت با کلکتور آنیونی اسید اولئیک در 9=pH و در اثر جذب شیمیایی آن اتفاق می‌افتد، درحالی‌که بیشترین بازیابی در فلوتاسیون کاتیونی توسط دودسیل آمین در 8=pH حاصل می شود. بازیابی فلوتاسیون کلسیت در فلوتاسیون آنیونی همواره بیشتر از فلوتاسیون کاتیونی است. با بررسی اثر ترکیبات مختلف در فلوتاسیون آنیونی پیرولوزیت مشخص شد که سولفات مس مناسب‌ترین ترکیب برای فعال‌سازی سطح پیرولوزیت و بازداشت کلسیت است. با استفاده از اسید اولئیک 4-10 مولار و مصرف 1000ppm سولفات مس بیشترین مقدار بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت به 83/6 درصد در 8=pH افزایش می‌یابد. در حالیکه در این شرایط بازیابی کلسیت به حدود 38 درصد می‌رسد. در فلوتاسیون کاتیونی، کربنات سدیم و کلرید کلسیم نقش مؤثری در بازداشت کلسیت ایفا میکنند. در حضور 4-10 مولار کربنات سدیم و در 7/5=pH بازیابی کلسیت تا 13/7% کاهش می‌یابد، در حالی‌که در این شرایط بازیابی پیرولوزیت 90/5% بوده است. همچنین در 7/5=pH با مصرف 4-10×5 مولار کلرید کلسیم بازیابی کلسیت به 10/8% کاهش یافته ولی بازیابی پیرولوزیت نیز اندکی کاهش یافته و به حدود1 /76% رسیده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد رضایی، علی مرادزاده، علی نجاتی، حمید آقاجانی
وارون سازی داده های گرانی یکی از مهمترین گام ها در تفسیر این داده ها است. هدف از این کار تخمین توزیع چگالی مدل ناشناخته زیرسطحی از طریق داده های اندازه گیری شده در سطح زمین است. تعیین پارامتر منظم سازی بهینه در وارون سازی داده های گرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش های متفاوتی برای تخمین پارامتر منظم سازی در وارون سازی سه بعدی وجود دارد. در این مقاله از روش اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته (GCV) برای تعیین مقدار بهینه پارامتر منظم سازی جهت وارون سازی سه بعدی خطی داده های گرانی به روش دوقطری سازی لنکزوس استفاده شد. به منظور نیل به این هدف الگوریتمی تهیه گردید که مقدار این پارامتر برای وارون سازی تخمبن زده می شود. جهت بررسی و تعیین اعتبار این الگوریتم از داده های گرانی حاصل از یک مدل مصنوعی استفاده شد. سپس از الگوریتم مورد نظر برای وارون سازی داده های گرانی حاصل از معدن مس موبرون استفاده شد. نتایج وارون سازی سه بعدی داده های گرانی این معدن نشان می دهد که به کارگیری این الگوریتم، توانسته تخمین مناسبی از توزیع چگالی و ساختارهای زیرسطحی ماده معدنی ارائه نماید. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مینو کریمی-الهه ابوالحسنی-الهه احمدی
امروزه استفاده از جاذب های طبیعی در فرآیندهای آزمایشگاهی مورد توجه بسیار هستند.این مواد علاوه بر در دسترس و ارزان قیمت بودن ، با محیط زیست نیز سازگاری دارند.در این پژوهش پودر 200 مش پوست چوبی گردو به منطور پیش تغلیظ طلای موجود در آب مورد استفاده قرار گرفت.بررسی های لازم جهت بهینه سازی شرایط جذب از نظر اسیدیته محیط ،زمان جذب ووزن جاذب انجام و شرایط لازم برای حداکثر جذب تعیین شد .جاذب پس از جذب طلا سوزانده شده و خاکستر آن در تیزاب حل شد. محلول نهایی بدست آمده به روش ICP-OES آنالیز گردید. نتایج نشان داد که تحت شرایط بهینه تعیین شده ، هر گرم جاذب ظرفیت جذب حداقل 2000 میکرو گرم طلا را دارا می باشد .نشان داده شد که با این روش با استفاده از 100CC نمونه آب اولیه، غلظت 0.1PPB قابل اندازه گیری میباشد. با افزایش حجم نمونه می توان حد پایین قابل اندازه گیری را کاهش داد.میزان جذب این جاذب و کربن اکتیو باهم مقایسه شدند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : عباس بحرودی، آذر افشار ساوات
پی¬سنگ در هیچ نقطه¬ای در کمربند چین¬رانده زاگرس و حوضه پیش¬بوم آن رخنمون ¬ندارد و حوضه¬نمکی وسیعی آن¬را پوشانیده¬است. ضخامت این سری¬نمکی در جنوب خاور زاگرس بین2تا3کیلومتر برآورد¬شده¬است، خصوصیات مکانیکی، ضخامت قابل¬توجه و چگالی کمتر نسبت به سنگ¬های¬رویی سبب¬شده این نهشته¬ها از طریق پدیده¬دیاپیریسم طی صدهامیلیون¬سال خود را به سطح¬زمین برسانند و طی جریان¬یافتن در مرز بین پوشش¬رسوبی و پی¬سنگ، توانسته قطعات مختلفی از سنگ¬های قدیمی¬تر و متنوع متعلق به پی-سنگ پروتروزوئیک زاگرس را بالاآورد؛ از¬این¬رو، نوعی پنجره زمین¬ساختی برای مطالعه سنگ¬های قدیمی¬تر از سری نمکی و رسوبات جوانتر فراهم¬نموده¬است.تاکنون قطعات سنگی قدیمی و غیر¬متجانس همراه سری¬نمکی¬هرمز در گنبدهای¬نمکی و روانه¬های مربوطه در کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس و آنچه در ساخت¬های¬نمکی هرمز در جنوب حوضه پیش¬بوم زاگرس(دورتر از جبهه-دگرریختی)وجود¬دارد، موردتوجه قرار¬نگرفته¬است. در این پژوهش قطعات بیگانه همراه سری نمکی¬هرمز در کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس با آنچه در منطقه جنوب خلیج¬فارس بیرون¬زده¬است؛ مقایسه¬شده و شباهت¬ها و تفاوت¬ها بررسی¬می¬گردد و مقایسه داده¬های تعیین¬سن سنگ¬های قدیمی ایران با قطعات تعیین سن شده دیاپیرهای¬نمکی امارات و عمان انجام¬شده که می¬تواند اطلاعات ما را از پی-سنگ و تاریخچه آن کامل¬تر نماید. از¬آنجا¬که سری¬نمکی¬هرمز معادل بخش نمک، ژیپس و انیدریت¬دار گروه آرا در عمان می¬باشد و مقایسه خرده¬سنگ¬های همراه گنبدهای¬نمکی ایران و امارات و عمان بیانگر تشابه قابل¬ملاحظه آنهاست، سن گروه آرا که حدود 540 میلیون¬سال¬پیش است را می¬توان به عنوان آغاز ایجاد شرایط¬مناسب برای تشکیل حوضه¬نمکی ایران نیز در نظر¬گرفت. سازند ناتک(750تا874میلیون¬سال¬پیش)در ایران¬مرکزی از نظر زمانی با خرده¬های آتشفشانی گروه ابوماهارا(713 میلیون¬سال¬پیش)در عمان قابل قیاس¬بوده و هردو بیانگر محیط کشش زمین¬ساختی و کافت قاره¬ای می¬باشند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : میترا جاویدفخر١˓ مینا علا الدینی1
یک فاجعه بزرگ می تواند زیان های قابل توجهی از خسارت به اموال، خسارت به مشتریان و مصرف کنندگان در بر داشته باشد و اختلالات زنجیره را تامین نماید. مدیریت بحران مدیریت و هماهنگی پاسخ موسسه به یک حادثه است که در آن تهدید به آسیب رسانی وجود داشته باشد و یا آسیبی برای مردم، موسسه، سازه، توانایی انجام کار و اشیاء با ارزش محسوب شود. هرچه روش استانداردتری را به کار گیریم و نیز در این روش آموزش کارکنان را نیز مد نظر داشته باشیم، کمتر احتمال دارد که ما هنگامی که یک بحران رخ می دهد، با سردرگمی و هرج و مرج روبرو شویم. در هر بحرانی، یافته های به دست آمده باید با دقت و توجه به دیگر شبکه ها عمومیت بیابند. به خصوص اگر شبکه ها بسیار غیر متمرکز باشند که بستگی به شکل اختیاری و خاص آنها در مقایسه با شرایط غیر بحرانی دارد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : طیبه کیانی
در این نوشتار، بازنمود برخی جنبه های اصلی علوم زمین که برای درک داده های نقشه های زمین شناسی ضروری هستند معرفی خواهند شد. این جنبه ها عبارت اند از الگوهای مفهومی، و سامانه اطلاعاتی. این الگو ، ایستا است به این معنا که فرایندها الگو سازی نشده است. این الگو تاکید دارد که افراد مشاهده گر در "جهان" با پدیده های موجود در آن تعامل می کنند تا مشاهده ها پدید آید. بر اساس این مشاهده ها، مشاهده گر مفاهیمی ذهنی شکل می دهد که مشاهده ها را مقوله بندی می کنند و آنها را در قالب نظریه هایی درباره جهان سازمان می دهند که مبنای دانش انسانی است. هدف از سامانه اطلاعاتی عبارت است از بازنمود دانش درونی مشاهده گر در قالب رسانه ای بیرون از مشاهده گر به نحوی که بتواند به دیگر مشاهده گران منتقل شود و ورای دوره زندگی مشاهده گر اولیه باقی بماند. سامانه اطلاعات، مجموعه ای از اشیای واژگانی (نمادهای مادی) و نیز مکانیسمی را به کار می بندد تا روابط میان این اشیا را رمزگذاری کند و نهایتا مفاهیم مشاهده گر را بازنمایی کند. نظریه ها به صورت الگو ها بازنمایی می شوند که شامل بعدی ساختاری و مجموعه ای واژگانی است که به بازشماری اشیایی که در مدل توصیف شده است می پردازند. این مدل و دیگر مدل های این مقاله با استفاده از دستگاه علایم زبان مدل سازی واحد (گروه مدیریت شی، 2002، 2003) ایجاد شده اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : حسام کاویان، محمد خانه باد، اسداله محبوبی، رضا موسوی حرمی
حوضه آبریز ماروسک در شمال غرب شهرستان نیشابور قرار دارد. رودخانه بقیع به عنوان یکی از شاخه های اصلی این حوضه آبریز با طولی معادل 1/20 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته است. رودخانه مورد مطالعه از نوع رودخانه های با بار بستر گراولی است. تعداد 32 نمونه رسوب از وسط کانال فعال رودخانه برداشت شده است که پس از خشک شدن توسط روش غربال خشک جهت دانه بندی مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از دانه بندی نمونه ها پارامترهای آماری (جورشدگی، کشیدگی، کج شدگی، میانه و میانگین) رسم شدند. در بررسی رخساره های رسوبی نهشته های مورد مطالعه رخساره رسوبی دانه درشت (Gmg, Gci)، رخساره رسوبی دانه متوسط (Sm) و رخساره رسوبی دانه ریز (Fl) شناسایی شدند. با توجه به رخساره های رسوبی عناصر ساختاری SG و FF شناسایی شده است. مدل های رسوبی ارائه شده برای این رودخانه شامل رودخانه بریده بریده گراولی با رسوبات جریان ثقلی و رودخانه بریده بریده کم عمق با بار بستر گراولی می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مینا علاءالدینی، افشار ضیا ظریفی
محدوده مورد مطالعه گلپایگان در شمال غربی اصفهان قرار دارد. در این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی برداشت های منظم ژئوشیمی منطقه آلودگی های عناصر سرب و آرسنیک بررسی شده است. معرفی آلودگی های بر اساس استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهت غلظت های خطرناک در محدوده¬ی مطالعاتی با استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی انجام شد. نقشه های ژئوشیمیایی پراکندگی عناصر آلاینده هدف نیز ترسیم شدند. بر مبنای نقشه های ژئوشیمی الگوی پراکندگی آلودگی برای عنصر آرسنیک در بخش شمال غربی و برای سرب در بخش های جنوب شرقی معرفی شدند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : میترا جاویدفخر، افشار ضیا ظریفی
محدوده مورد مطالعه خوانسار در شمال غربی اصفهان قرار دارد. در این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی برداشت های منظم ژئوشیمی منطقه آلودگی های عنصر پرتوزای اورانیوم بررسی شده است. معرفی آلودگی های بر اساس استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهت غلظت های خطرناک در محدوده¬ی مطالعاتی با استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی انجام شد. نقشه های ژئوشیمیایی پراکندگی اورانیوم ترسیم شد. بر مبنای نقشه های ژئوشیمی الگوی پراکندگی آلودگی برای عنصر پرتوزای اورانیوم در بخش جنوب شرقی معرفی شد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مژگان سادات شوشتریان نوشین بهروش
هدف از تحقیق آزمایشگاهی حاضر مقایسه روشهای مختلف تعیین آنیون سولفات موجود در محلول میباشد.این روشها شامل روش اسپکتروفتومتری ،وزن سنجی ، کدورت سنجی وآنالیز با اسپکترومتری نشری پلاسما کوپل القایی میباشد.در مقایسه روش اسپکترومتری نشری پلاسما کوپل القایی با متد وزن سنجی از نظر صحت ودقت به این نتیجه رسیدیم که این روش میتواند جایگزین خوبی برای روش وزن سنجی باش ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شیرین چیذری، حمید نظری، علیرضا کریمی باوندپور، مسعود فتوت، مهتاب ملک محمودی
دشت هرسین- بیستون با روند عمومی شمال باختر-جنوب خاور، در شمال خاور استان کرمانشاه قرار دارد و کم و بیش با روند اصلی پهنه ساختاری زاگرس هم راستا است. در این پژوهش، چگونگی شکل گیری ساختار دشت با توجه به عملکرد گسل های فعال موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.برای دستیابی به این هدف، در نقاط مختلف دشت، پروفیل های توپوگرافی ترسیم گردید و به کمک داده های دورسنجی و شواهد ریخت زمین ساختی، گسل های فعال منطقه شناسایی شد. نتایج کلی برآمده از این تحقیق، نشان می دهد که هندسه دشت هرسین- بیستون متاثر از عملکرد دو گسل پنهان و فعال بدربان و برناج می¬باشد که گسل اول مرز شمال خاوری و گسل دوم مرز جنوب باختری دشت را تشکیل داده اند.هر دوگسل دارای مولفه راستالغز راست بر می باشند و سبب تشکیل یک حوضه کششی در بخش مرکزی دشت شده اند. دینامیسم گسل های موجود در منطقه باعث ایجاد یک حوضه آبخوان نامتقارن شده است به طوری که ستبرای آبرفت در بخش های مختلف دشت متفاوت می باشد.ستبرترین قسمت آبرفت، در بخش مرکزی دشت قرار دارد و به سوی شمال باختر و جنوب خاور از ستبرای آن کاسته می شود. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سینا شکیبا، دکتر اسفندیار عباس نوین پور، میثم مروتی
زباله های دفن شده، مشکلات و مسائل زیست محیطی عدیده ای را پیرامون خود به وجود می آورند. یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی دفن زباله ها، شیرابه حاصل از آن است. شیرابه عمدتاً نتیجه نفوذ بارش های جوی و بعضاً آبهای سطحی در داخل زباله ها است. شیرابه از نظر شیمیایی متشکل از مواد گوناگونی است. عناصر مختلفی که از حل مواد زائد در آب و یا واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی داخل مدفن ایجاد شده اند در آن یافت می شوند. حرکت افقی شیرابه در اماکن دفن زباله های شهری می تواند باعث خروج شیرابه از سطح خاک در نقاط کم ارتفاع شده و موجب آلودگی آبهای سطحی شود. چنانکه این آبها مورد استفاده عموم قرار گیرد، شیوع بیماری بیمارهای خطرناک بسیار محتمل خواهد بود. حرکت قائم شیرابه از لایه های مختلف زیر مدفن اولاً باعث آلودگی شده و ثانیاً در صورت بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شود. در اطراف لندفیل شهر سنندج 5 حلقه چاه انتخاب شده و پس از نمونه برداری، طی دو فصل پارامترهای pH، سختی، کلرور، سولفات، پتاسیم، سدیم، منیزیم و کلسیم مورد سنجش قرار گرفت. سپس نتایج آن با چاه شاهد مقایسه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، آب چاه های منطقه به دلیل بالا بودن اکثر پارامترهای اندازه گیری شده قابل شرب نمی باشند. اما از لحاظ کاربرد در کشاورزی مناسب هستند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمدحسن بازوبندی1، احمد احمدی2، غلامرضا تاج بخش3
بررسی وضعیت مباحث نجوم موجود در کتاب‌های درسی زمین‌شناسی، فیزیک، جغرافیا، علوم تجربی و ریاضی نشان می‌دهد که بخش‌های متنوعی از مفاهیم نجوم در این کتاب‌ها مطرح شده است و دانش‌آموزان اطلاعات اولیه در خصوص مبانی علم نجوم را دریافت می‌کنند، اما این مطالب در یک ساختار هدفمند و به‌صورت برنامه‌ای منظم دردوره‌های تحصیلی دیده نمی‌شود و ارتباط‌های طولی و عرضی که در هر علم و آموزش آن باید به شکل جدی در نظر گرفته شود، در آن مشاهده نمی‌گردد. تحلیل کمی مباحث نجوم در کتاب‌های درسی نشان می‌دهد که تنها درصد کمی از نشانگرهای سواد نجومی در نظام آموزشی فعلی ما وجود دارد و مقدار همپوشانی و تکرار مطالب نیز چشمگیر است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رضا قائدرحمتی و علی مرادزاده
امروزه روش مگنتوتلوریک با توجه به عمق نفوذ آن به عنوان مهمترین روش در بین روش¬های ژئوفیزیکی، برای اکتشاف منابع زمین-گرمایی بکار گرفته می¬شود. برای تعیین و تفسیر منابع و مخازن زمین¬گرمایی با استفاده از روش مگنتوتلوریک، شناخت ابعاد ژئوالکتریکی ساختارهای منطقه از مهمترین مسائل می¬باشد. در این مقاله هدف بررسی ساختارهای منطقه زمین¬گرمایی شمال سبلان با استفاده از روش¬های نوین تحلیل ابعادی داده¬های مگنتوتلوریک است. برای این منظور ابتدا با پردازش داده¬های مگنتوتلوریک منطقه و بررسی منحنی¬های مقاومت¬ویژه ظاهری و فاز صحت و دقت داده¬ها مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش¬های چولگی حساس به فاز و تحلیل ابعادی والدیم، داده¬های مگنتوتلوریک منطقه شمال سبلان مورد بررسی قرار گرفته¬اند. نتایج به دست آمده از این بررسی¬ها نشان می¬دهد که ساختار¬های زیر سطحی از نظر ابعادی غالباً سه¬بُعدی بوده مگر برای برخی زمان¬های تناوب کوتاه، که در آن¬ها ساختار¬ها یک¬بُعدی، یک¬بُعدی متأثر از اثرات سه¬بُعدی یا دو¬بُعدی هستند. این نتایج نشان می¬دهد که با افزایش عمق، پیچیدگی ساختار و میل به سه¬بُعدی بودن بیشتر می¬شود و لذا برای بررسی منابع زمین¬گرمایی منطقه، تفسیر نتایج مدل¬سازی سه-بُعدی اجتناب¬ناپذیر می¬باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :